THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
QUYẾT ĐỊNH Thành lập các Tổ điều tra viên rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An
13/06/2022 11:24:20

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VĂN AN

 

Số: 108/QĐ -UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 


               Văn An, ngày  25   tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Tổ điều tra viên rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo

phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN AN

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo;

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH - UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh ban hành về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thành phố Chí Linh

Căn cứ vào Kế hoạch số: 48 /KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND phường Văn An về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An;

Xét đề nghị của Công chức Lao động -Thương binh & Xã hội phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tổ điều tra viên rà soát rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An  gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Văn Huấn

Trưởng KDC Tường

Tổ trưởng KDC Tường

2. Ông Trần Xuân Trình

Phó KDC Tường

Thành viên

3. Ông Nguyễn Công Minh

Trưởng KDC Trại Sen

Tổ trưởng - KDC Trại Sen

4.Ông Giáp Văn Hưng

Phó KDC Trại Sen

Thành viên

5. Ông Đỗ Văn Đắc

Trưởng KDC Trại Thượng

Tổ trưởng - KDC Trại Thượng

6. Ông Vũ Văn Binh

Phó KDC Trại Thượng

Thành viên

7. Ông Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng KDC Hữu Lộc

Tổ trưởng - KDC Hữu Lộc

8. Ông Nguyễn Huy Cẩn

Phó KDC Hữu Lộc

Thành viên

9. Ông Nguyễn Văn Loan

Trưởng KDC Kỳ Đặc

Tổ trưởng - KDC Kỳ Đặc

10. Bà Nguyễn Thị Dương

Chi hội trưởng phụ nữ Kỳ Đặc

Thành viên

11. Ông Vũ Đình Bộ

Trưởng KDC Kiệt Thượng

Tổ trưởng - KDC Kiệt Thượng

12. Ông Nguyễn Văn Hồng

Chi hội trưởng nông dân Kiệt Thượng

Thành viên

13. Ông Đỗ Thành Trung

Trưởng KDC Kiệt Đoài

Tổ trưởng - KDC Kiệt Đoài

14. Ông Đỗ Văn Đĩnh

Phó KDC Kiệt Đoài

Thành viên

15. Ông Bùi Trọng Bách

Trưởng KDC Kiệt Đông

Tổ trưởng - KDC Kiệt Đông

16. Ông Nguyễn Văn Cần

Chi hội trưởng nông dân Kiệt Đông

Thành viên

17. Ông Dương Đức Phóng

Trưởng KDC Kinh Trung

Tổ trưởng - KDC Kinh Trung

18. Bà Phạm Thị Ánh Hồng

Chi hội trưởng phụ nữ Kinh Trung

Thành viên

Điều 2: Các điều tra viên có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện điều tra, rà soát rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022  trên địa bàn KDC mình phụ trách đảm bảo nội dung, tiến độ theo kế hoạch số 48 /KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của UBND phường Văn An về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An.

Các Tổ điều tra thực hiện nhiện vụ theo sự phân công, hướng dẫn của Công chức Lao động-Thương binh & Xã hội phường. Nhiệm vụ của thành viên do Tổ trưởng phân công.

Điều 3: Quyêt định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND-UBND phường, các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VP HĐND - UBND phường.

CHỦ TỊCH

 

 

 

( Đã ký)

 

 

Đỗ Đức Phu

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 366
Trước & đúng hạn: 366
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/03/2024 08:26:30)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 275,576