THÔNG BÁO
UBND TP CHÍ LINH THÔNG BÁO Về việc tiếp tục triển khai thực hiện thu hồi đất để GPMB dự án: Đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc
26/06/2022 07:48:57

UBND thành phố Chí Linh thông báo cho các xã, phường: Cộng Hòa, Lê Lợi, Hưng Đạo, các tổ chức hộ gia đình, cá nhân có liên quan và có đất thu hồi để GPMB thực hiện dự án: Đường vào khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, về việc tiếp tục triển khai công tác GPMB để đầu tư xây dựng dự án cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai công tác GPMB theo nội dung Thông báo số 720/ TB/TU ngày 20/05/2022 của Ban Thường vụ tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/06/2022 của UBND tỉnh Hải Dương và Thông báo số 57/TB-UBND ngày 23/06/2022 của UBND thành phố Chí Linh Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường vào khu di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào Đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
2. Thời gian triển khai thực hiện công tác GPMB: Bắt đầu từ ngày 27 tháng 06 năm 2022 đến khi hoàn thành công tác GPMB.
3. UBND thành phố Chí Linh sẽ chỉ đạo Hội đồng GPMB thực hiện dự án phối hợp với UBND các xã, phường có đất thu hồi triển khai tổ chức thực hiện công tác GPMB theo quy định hiện hành. Tổ chức họp với các hộ gia đình cá nhân có đất thu hồi để tiến hành điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm khối lượng đất đai tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu của các tổ chức hộ gia đình cá nhân để làm căn cứ lập phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân theo quy định của pháp luật. (Thời gian tổ chức thực hiện có kế hoạch cụ thể kèm theo).
4. Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban liên quan theo chức năng chuyên môn hướng dẫn UBND các xã, phường để công tác GPMB được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Các hộ gia đình cá nhân chấp hành chủ trương thu hồi đất của nhà nước; phối hợp với Hội đồng GPMB và UBND các xã, phường để thực hiện điều tra khảo sát kiểm kê khối lượng đất đai, tài sản vật kiến trúc, cây cối hoa màu làm cơ sở tính toán áp giá lập phương án bồi thường hỗ trợ đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.
Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh đề nghị các đơn vị, phòng ban liên quan, UBND các xã, phường có đất thu hồi chấp hành tốt các nội dung thông báo trên./.
TM. UBND THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Huỳnh
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1416
Trước & đúng hạn: 1416
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:19/08/2022 03:25:58)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 266,030