THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
KẾ HOẠCH Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường Văn An
13/06/2022 11:23:22

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG VĂN AN 

 


Số: 48/KH - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 


Văn An, ngày  25  tháng 05 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
trên địa bàn phường Văn An 

 


Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ- TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; Công văn số 1386/LĐTBXHVPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 1378/KHUBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Kế hoạch số 63/KH - UBND ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh ban hành
về việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn thành phố Chí Linh. UBND phường Văn An ban hành  Kế hoạch rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Mục đích

Rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo Thông
tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TTBLĐTBXH ngày 18/7/2021; tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022-2025, làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm
nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2022 và những năm kế tiếp.

2. Yêu cầu

- Tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
trên địa bàn phường phải thực hiện đúng quy trình và bộ công cụ quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-
2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và theo đúng nội dung kế hoạch này dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng.

- Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định, có sự tham gia của các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

3.1. Phạm vi điều chỉnh

Kế hoạch này hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát, xác minh hộ nghèo,
hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TTBLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi,bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021.

3.2. Đối tượng áp dụng

- Hộ gia đình trên phạm vi toàn phường.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung củaThông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021.

2. Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 và kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022-2025 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội cho năm 2022 và những năm kế tiếp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước được sắp xếp trong kinh phí đảm bảo xã hội (thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2022).

IV. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

- Từ ngày 23/5/2022 đến 24/5/2022: UBND phường xây dựng và ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn; phối hợp với các ban ngành, các khu dân cư liên quan tuyên truyền việc rà soát trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát.

- Từ ngày 25/5/2022 đến 29/5/2022: Các khu dân cư trong toàn phường căn cứ Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 của phường, tập trung chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, cử cán bộ tham gia Tổ  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 của KDC mình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và báo cáo theo quy định về Ban chỉ đạo giảm nghèo phường (qua Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 16/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022.

- Từ ngày 30/5/2022 đến 01/6/2022:

+ UBND phường tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và trình Chủ tịch UBND phường kí Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh năm 2022.

+ UBND phường lập danh sách cấp bảo hiểm y tế năm 2022 cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. UBND thành phố nhập dữ liệu thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo vào hệ thống dữ liệu quốc gia để quản lý, lập sổ quản lý theo dõi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn
2021-2025:

a) Thường trực Ban chỉ đạo:

Giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực VH – XH chủ trì, đ/c Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường tham mưu tổ chức thực hiện. Triển khai hướng dẫn các khu dân cư thực hiện công tác rà soát, xác
minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022, đảm bảo kinh phí, tài liệu, biểu mẫu thực hiện rà soát theo chỉ đạo, tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 báo cáo về BCĐ và Ủy ban nhân dân phường để thống nhất báo cáo UBND thành phố theo quy định. Cập nhật kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

b) Các thành viên Ban chỉ đạo:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban, ngành, đoàn thể và nhiệm vụ được giao
trong Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo cấp chủ động tham mưu, chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện, đồng thời theo
dõi, giám sát việc thực hiện rà soát ở địa phương được phân công.

2. Công chức Tài chính - Kế toàn phường căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương tham mưu UBND phường cân đối, bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng mục tiêu, chế độ tài chính hiện hành.

3. Công chức Văn hóa - Thông tin phường chủ động phối hợp thực hiện tốt công tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022.

4. Mời Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường chủ trì, giám sát việc
thực hiện rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa
bàn phường theo quy định.

5. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên CSHCM đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân và các hội viên tham gia thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022.

7. Các khu dân cư trong toàn phường chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên các phương tiện truyền thông; hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát; tổ chức lực lượng rà soát, xác minh việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, xác minh hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh
năm 2022. Ủy ban nhân dân phường yêu cầu các ban, ngành chuyên môn, các khu dân cư nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo UBND phường xem xét giải quyết theo quy định./.

 

      Nơi nhận:     

- TT Đảng ủy; HĐND phường;

- MTTQ, các, ban, ngành, đoàn thể phường;

- TV. BCĐ rà soát HN,HCN phường ;

- 09 KDC trong toàn phường;

- Lưu VP HĐND - UBND phường.

                                            

TM.UBND PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

( Đã ký)

 

Đỗ Đức Phu

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 366
Trước & đúng hạn: 366
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/03/2024 15:18:25)
phuongvanan.mp4

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG VĂN AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Độ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn An

Địa chỉ: UBND phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0989847884

Email: dovanan1082@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0